VZPOSTAVLJEN LAS POSAVJE 2021-2027 ZA ČRPANJE EU SREDSTEV IZ KMETIJSKEGA IN REGIONALNEGA SKLADA

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje), kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje velja za enega pomembnih sooblikovalcev razvoja našega lokalnega okolja in po najboljših zmožnostih zagovarja pomembnost pristopa LEADER/CLLD za razvoj lokalnega okolja. Po dveh programskih obdobjih izvajanja pristopa »od spodaj navzgor« (2007-2013 in 2014-2020), kjer ključno vlogo prevzema lokalna skupnost, lahko na območju zasledimo infrastrukturne naložbe, izvedene delavnice, lokalno povezovanje in ostale aktivnosti, ki vodijo v nadaljnji trajnostni razvoj regije Posavje. Z lastnim in priznanjem drugih, radi povemo, da smo pri tem uspešni. Po že dveh uspešno izvedenih programskih obdobjih se pristop LEADER/CLLD nadaljuje tudi v programsko obdobje 2021 (2023)-2027.

Na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in pooblastila Sveta regije Posavje, je RRA Posavje kot vodilni partner LAS Posavje pristopila k pripravi potrebnih podlag za izvajanje pristopa LEADER iz EKSRP v obdobju 2023-2027 ter pristopa CLLD v okviru ESRR v obdobju 2021–2027.

V ponedeljek, 27. februarja 2023 je na Gradu Rajhenburg potekala Ustanovna seja Skupščine LAS Posavje 2021-2027, kjer so predstavniki javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica in Mestne občine Krško, s podpisom Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva formalno obeležili delovanje LAS Posavje v novem programskem obdobju.

Mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje je uvodoma pozdravila vse člane in se jim zahvalila za udeležbo, saj so s tem izrazili namero po aktivnem sodelovanju v novem programskem obdobju. Povedala je, da se je večina članov odločila za nadaljevanje članstva tudi v novem programskem obdobju in pozdravila nove člane, ki bodo prinesli v LAS novo pomoč, nova področja razvoja podeželja in nove ideje za projekte. Poudarila je, da je veljavna nova pogodba pogoj za pridobitev evropskih sredstev za obdobje 2021-2027 in da bomo lahko tudi v nadalje, skupaj z lokalnim prebivalstvom, gradili razvoj območja po pristopu od spodaj navzgor.

Podpisniki pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in socialnega/civilnega sektorja (društva, posamezniki). Na dan podpisa pogodbe LAS Posavje 2021-2027 šteje 62 članov. Ob tem pa je treba poudariti, da je članstvo odprtega značaja; novi člani s pristopno izjavo lahko kadarkoli naknadno pristopijo in postanejo družbeniki LAS Posavje 2021-2027.

Po slavnostnem podpisu pogodbe so člani Skupščine LAS Posavje 2021-2027 izvolili 18 članov Upravnega odbora, 3 člane Nadzornega odbora, za Predsednico so izbrali Janjo Jordan in za Podpredsednico Andrejo Pavlin.

Izvoljeni člani Upravnega odbora LAS Posavje 2021-2027:

 1. Manuela Bojnec (javni sektor)
 2. Matjaž Šušteršič (javni sektor)
 3. Ana Bercko (javni sektor)
 4. Vlasta Kuzmički (javni sektor)
 5. Janja Jordan (javni sektor)
 6. Roman Matjašič (javni sektor)
 7. Janja Starc (ekonomski sektor)
 8. Blaž Radej (ekonomski sektor)
 9. Mitja Udovč (ekonomski sektor)
 10. Boštjan Kozole (ekonomski sektor)
 11. Suzana Wallner (ekonomski sektor)
 12. Adrijana Vračun (ekonomski sektor)
 13. Andreja Pavlin (socialni/civilni sektor)
 14. Ambrož Novak (socialni/civilni sektor)
 15. Bernardka Zorko (socialni/civilni sektor)
 16. Anja Krušnik Cirnski (socialni/civilni sektor)
 17. Maruša Mavsar (socialni/civilni sektor)
 18. Anton Urek (socialni/civilni sektor)


Izvoljeni člani Nadzornega odbora LAS Posavje 2021-2027:

 1. Tajana Dvoršek (javni sektor)
 2. Doroteja Volovec (ekonomski sektor)
 3. Martina Živič (socialni/civilni sektor)


Vodilni partner LAS Posavje 2021-2027 ostaja tudi v novem programskem obdobju RRA Posavje, ki si bo še naprej prizadeval za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja. V 2014–2020 je LAS Posavje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejel odobrena CLLD sredstva v skupni višini 6.355,939,62 EUR za sofinanciranje projektov v okviru Strategije lokalnega razvoja (SLR) iz treh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Z vsemi razpoložljivimi sredstvi (vključujoč dodatna) je bilo na nivoju LAS Posavje skupno odobreno že 42 projektov, 14 iz regionalnega, 15 iz kmetijskega in 13 iz ribiškega sklada, ki so skupaj ustvarili 24 novih delovnih mest (EKSRP 7,5 novih delovnih mest, ESRR 7,5 novih delovnih mest, ESPR 9 novih delovnih mest). Vsi projekti so podrobneje prestavljeni na spletni strani https://www.las-posavje.si/projekti.html

Vodilni partner LAS Posavje 2021-2027 za leto 2023 načrtuje pripravo in oddajo Strategije lokalnega razvoja LEADER/CLLD (za regionalni in kmetijski sklad) za programsko obdobje do leta 2027. Izvedba navedenih nalog in vključevanje vseh potrebnih deležnikov z območja LAS Posavje je predvideno v prvi polovici leta 2023. Že v tem trenutku vas vabimo, da nam pomagate postaviti nove prioritete delovanja, ki jih bomo naslovili v programskem obdobju 2021-2027.

Veselimo se novih izzivov in priložnosti, da z LAS projekti izboljšamo in bistveno bolje povežemo naše lokalne skupnosti, predvsem pa pustimo ljudem in okolju nove vsebine, ki bodo v ponos ali veselje vsem nam.

Naj bo zato misel, da smo v sodelovanju vsi močnejši in uspešnejši, vodilo LAS Posavje 2021-2027 za nadaljnje delo.

Spremljajte nas še naprej, ko vas bomo obveščali o aktualnih zadevah LAS Posavje, na spletni strani https://www.las-posavje.si/ in družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/lasposavje/

Dodatne informacije daje vodilni partner LAS Posavje, RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, in sicer:

 • vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:
 • 07 488 10 43 za kmetijski sklad (Lucija Avguštin)
 • 07 488 10 47 za ribiški sklad (Špela Sečnik)
 • 07 488 10 52 za regionalni sklad (Nataša Kežman)


Utrinki:

Skip to content