LAS POSAVJE 2021-2027
Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško

E: las.posavje@rra-posavje.si
T: 07 488 10 40; 07 488 10 43; 07 488 10 52

Kaj je LEADER/CLLD pristop

Opis

Pristop LEADER predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča lokalnim akterjem uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Cilj intervencije LEADER je skozi potrjene LAS in strategije lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2023-2027 spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih, in prispevati k ostalim specifičnim ciljem strateškega načrta. LEADER prispeva k skupnemu pristopu CLLD in cilju Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb določb: »Evropa, ki je bliže državljanom – trajnostni in celostni razvoj mest, podeželja in obalnih območij prek lokalnih pobud.«

Namen intervencije je doseganje navedenega cilja skozi izvajanje projektov in projektov sodelovanja med različnimi LAS, ki naslavljajo potrebe in izzive na podeželju, kot so npr. socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja, razvoj manjše infrastrukture na podeželju, razvoj koncepta Pametnih vasi, okoljske in podnebne rešitve na podeželju, spodbude ekološkemu kmetovanju idr.

Namen podpore

Podpora za izvajanje pristopa LEADER/CLLD iz skladov EKSRP in ESRR je po Uredbi LEADER/CLLD namenjena za:
a) izvajanje projektov, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru SLR (sofinanciranje projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev in ukrepov, določenih v SLR)
b) Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije lokalnega razvoja ter njene animacije (vodenje in animacija LAS, ki jih izvajajo izbrani vodilni partnerji LAS).

Upravičenci

Upravičenci do podpore za izvajanje projektov v okviru SLR so lahko LAS, fizična ali pravna oseba. Zastopnik upravičencev za vlaganje vlog in zahtevkov za izplačilo ter dopolnitev vlog in zahtevkov za izplačilo je vodilni partner LAS.
Upravičenci do podpore projektov sodelovanja LAS so za sklad ESRR LAS, za sklad EKSRP pa so lahko upravičenci tudi člani LAS.

Pogoji upravičenosti

a) Izvajanje projektov
Projekt mora biti izveden na območju LAS izven naselij z več kot 10.000 prebivalci. Izjemoma se lahko projekt izvaja zunaj upravičenega območja LAS, če koristi razvoju območja LAS. V primeru projektov sodelovanja LAS se projekt lahko izvaja na območju sodelujočega LAS ali partnerja.
Projekt mora biti skladen s cilji skladov EKSRP in ESRR in mora obravnavati potrebe, določene v odobreni SLR, ter izvajati ukrepe SLR. Cilji projekta morajo biti merljivi z jasnimi učinki in rezultati.
Projekt je izbran oziroma potrjen s strani organov LAS. Pri tem nobena posamezna interesna skupina ne nadzoruje odločanja.
Naložbe v infrastrukturo, kot so javna cestna, komunalna in vodovodna infrastruktura, ki izhajajo iz zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ter gre pri sofinanciranju naložb za samostojni projekt, niso upravičen strošek. Podpore se lahko dodelijo za investicije oziroma naložbe na upravičenem območju LAS, kot del projekta, s poudarkom na širšem pomenu za območje LAS ter dodani vrednosti za projekt.
b) Upravljanje SLR
Pogoj je potrjena SLR in LAS, pod vodstvom vodilnega partnerja.

Oblika podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za:
a) Izvajanje operacij
Podpora se dodeli za dejansko nastale stroške ali aktivnosti v okviru operacije ali z uporabo ene izmed oblik poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore za izvajanje operacij, vključno z operacijami sodelovanja je do 80 % upravičenih stroškov operacije. Stopnjo podpore operacije lahko določi LAS. Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 200.000 EUR.
b) Upravljanje SLR
Podpora se dodeli za dejansko nastale stroške ali v obliki pavšalnega izplačila (zneska).

Višina podpore

a) Izvajanje projektov
Stopnja javne podpore za izvajanje posameznega projekta, vključno z operacijami sodelovanja je do 80 % upravičenih stroškov projekta. Stopnjo podpore operacije lahko določi LAS. Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 200.000 EUR.
b) Upravljanje SLR
Stopnja javne podpore je do 100 % upravičenih stroškov. Posamezni LAS lahko za izvajanje te podpore nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov SLR.

Skip to content