LAS POSAVJE 2021-2027
Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško

E: las.posavje@rra-posavje.si
T: 07 488 10 40; 07 488 10 43; 07 488 10 52

Povabilo za članstvo

Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško (v nadaljevanju RRA Posavje), na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, UL RS, št. 161/22, z dne 23. 12. 2022 in Sklepa sveta regije Posavje št. 97/III, z 97. redne seje, z dne 02. 12. 2021, objavlja

JAVNI POZIV ZA VSTOP V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO V REGIJI POSAVJE
V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021-2027

Vabimo vso zainteresirano javnost na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica in Mestne občine Krško k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021-2027.

Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju LAS) bo vzpostavljena kot javno-zasebno partnerstvo za območje regije Posavje z namenom izvajanja pristopa:

LEADER – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in
CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Lokalni razvoj se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prednosti in razvojne usmeritve. Strategija lokalnega razvoja se bo do leta 2027 uresničevala skozi projekte, za izbor katerih so pristojni člani oz. organi LAS.

LAS mora biti vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na območju regije Posavje, torej kot javni, ekonomski/gospodarski in socialni/civilni sektor, pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

V LAS zato vabimo vse zainteresirane predstavnike javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica, in Mestne občine Krško, in sicer:

  • javni sektor (občine, javni zavodi, javne agencije in druge javne institucije),
  • ekonomski/ gospodarski sektor (podjetniki, podjetja, kmetje in druge ekonomske institucije) in
  • socialni/ civilni sektor (zainteresirani posamezniki, kmečke žene, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja regije Posavje, vendar delujejo na območju regije Posavje.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje oz. najdlje do 31. 12. 2029, pri čemer je 1. rok za vstop v članstvo za potrebe vzpostavitve LAS 17. 02. 2023.

S pristopno izjavo zainteresirani posamezniki in organizacije izrazijo namero o vstopu v LAS za izvajanje pristopa LEADER/CLLD na območju regije Posavje v obdobju do leta 2027, čemur sledi podpis partnerske pogodbe na ustanovni skupščini LAS, o datumu katere boste vsi zainteresirani pravočasno obveščeni.

Prosimo, da PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LAS posredujete do 17. 02. 2023 na naslov: RRA Posavje, za LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško – po pošti/ e-pošti. (Po preteku 1. roka za vstop v članstvo LAS pristopno izjavo posredujete na isti naslov).

PRISTOPNA IZJAVA za vstop v LAS je na voljo TUKAJ.

Veselimo se novih izzivov in priložnosti, da z LAS projekti izboljšamo in bistveno bolje povežemo naše lokalne skupnosti, predvsem pa pustimo ljudem in okolju nove vsebine, ki bodo v ponos ali veselje vsem nam.

Dodatne informacije lahko pridobite na: RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, in sicer:

  • vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:
  • 07 488 10 43 (Lucija Avguštin)
  • 07 488 10 47 (Špela Sečnik)
  • 07 488 10 52 (Nataša Kežman)
Skip to content