Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Vstop v LAS Posavje

Pogoje članstva v LAS Posavje 2014-2020 določa Pogodba o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje, v poglavju Članstvo v LAS Posavje.

Članstvo v LAS Posavje temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu in enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. V LAS Posavje se lahko vključi vsak, ki bo s svojim prostovoljnim delom deloval v dobro ciljev LAS Posavje. Vključitev v LAS Posavje predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnemu razvoju območja.

Član LAS Posavje lahko postane:

  • fizična oseba, ki mora biti polnoletna in ima stalno prebivališče na območju LAS Posavje;
  • pravna oseba, ki ima sedež na območju LAS Posavje;
  • pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS.

Članstvo v LAS Posavje sestavljajo:

  • ustanovni člani (podpisniki te pogodbe) in
  • novi – pristopni člani, ki naknadno pristopijo k pogodbi.

Ustanovni člani LAS Posavje so vsi, ki so na ustanovni skupščini 19.10.2015 podpisali Pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje. Seznam ustanovnih članov najdete v rubriki Člani LAS Posavje.

Novi člani pristopijo k LAS Posavje s podpisom pristopne izjave, ki je na voljo tukaj.

Pred podpisom pristopne izjave si v Pogodbi o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje preberite pravice in obveznosti članov LAS Posavje, pogodba je na voljo tukaj. Aneks št. 1 k pogodbi je na voljo tukaj.

Podpisnik pristopne izjave pridobi pravico članstva v LAS Posavje z dnem izdaje sklepa Upravnega odbora LAS o vključitvi novega člana.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43