Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Vodilni partner LAS Posavje

UO LAS Posavje 2014-2020 je na svoji 1. seji dne, 22.10.2015, sprejel sklep, da bo vodilni partner LAS Posavje izbran izmed partnerjev LAS Posavje na podlagi poziva Upravnega odbora vsem partnerjem, to je članom LAS Posavje.

Poziv je bil posredovan vsem ustanovnim članom LAS Posavje na njihove elektronske naslove in hkrati objavljen na spletni strani LAS Posavje.

Zainteresirani člani LAS Posavje so lahko oddali svojo ponudbo v predpisanem roku in na predpisanem obrazcu. Oddana je bila le ena ponudba za izvajanje, ki jo je obravnaval UO LAS Posavje na svoji 2. seji, 27.10.2015. Sprejet je bil sklep, da je ponudnik Regionalna razvojna agencija Posavje izkazala ustrezno kadrovsko, finančno in upravno sposobnost za izvajanje vseh nalog, ki so predpisane z Uredbo CLLD.

S sklepom UO LAS Posavje o izboru vodilnega partnerja se je seznanila Skupščina LAS Posavje na svoji 2. seji 29.10.2015.

LAS Posavje je z vodilnim partnerjem sklenil Pogodbo o izvajanju nalog vodilnega partnerja, iz katere izhaja obseg nalog in obveznosti ter finančno ovrednotenje.

Osnovni podatki za vodilnega partnerja:

Naziv: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE
Naslov: CESTA KRŠKIH ŽRTEV 2, 8270 KRŠKO, zakoniti zastopnik: Mag. Nataša Šerbec
Telefon: 07/ 488 10 40
Matična številka: 1338811
Davčna številka:  SI12235016
Elektronski naslov: agencija@rra-posavje.si Spletna stran: www.rra-posavje.si

Naloge vodilnega partnerja LAS Posavje so:

 • zastopanje LAS Posavje v upravnih in finančnih zadevah,
 • upravljanje s transakcijskim računom LAS Posavje,
 • opravljanje vseh ostalih nalog, ki izhajajo iz pogodbe med LAS Posavje in vodilnim partnerjem,
 • organizira delovanje LAS Posavje,
 • sodeluje pri pripravi SLR,
 • skrbi za izvajanje SLR,
 • zbira projektne ideje in po potrebi projektnim upravičencem pomaga pri sestavljanju projektnih predlogov,
 • pripravljanje in vodenje projektov ter opravljanje nadzora nad njihovo izvedbo in financiranjem,
 • pripravljanje vlog in njihovo oddajanje organu v končno potrditev,
 • pripravljanje zahtevkov za povračila in ugotavljanje upravičenosti,
 • pripravlja promocijsko gradivo, s katerim predstavlja SLR in spodbuja lokalno prebivalstvo k sodelovanju,
 • animacija, izobraževanja in usposabljanje prebivalcev LAS Posavje,
 • opravlja vse druge naloge po pooblastilu Upravnega odbora in Skupščine LAS Posavje,
 • LAS mora zagotoviti varen elektronski predal za sprejem elektronske pošte in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov za izplačilo.
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43