Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Ocenjevalna komisija

Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje, ter o tem za upravni odbor pripravi poročilo.

Ocenjevalna komisija ima pet članov in enega nadomestnega člana, ki jih imenuje upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja ipd. na podlagi predhodnega poziva. Član ocenjevalne komisije ne more biti član upravnega ali nadzornega odbora. Člani ocenjevalne komisije izmed sebe izvolijo predsednika ocenjevalne komisije.

Član ocenjevalne komisije se izloči iz pregledovanja in ocenjevanja prijave na javni pozive, kadar je zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem ali njegovim partnerjem v projektu ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov.

Seje ocenjevalne komisije sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik ocenjevalne komisije.

Za svoje delo je ocenjevalna komisija odgovorna upravnemu odboru.

Člani ocenjevalne komisije LAS Posavje:

  • Zdravko Kozinc, predsednik
  • Miha Marinšek,
  • Dr. Aleš Pustovrh,
  • Aleš Zidar,
  • dr. Blaž Rodič.

Nadomestni član ocenjevalne komisije LAS Posavje:

  • Jože Ocepek.
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43