Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

O LAS Posavje

Lokalna akcijska skupina Posavje je bila ustanovljena na ustanovni skupščini 19.10.2015 v Krškem.

Ustanovilo jo je 99 zainteresiranih partnerjev, ki so tega dne pristopili k podpisu Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje in s tem izrazili pripravljenost ter sposobnost za izvajanje mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014-2020.

Partnerstvo pokriva celotno območje regije Posavje, to je občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Radeče in Sevnica s skupno 75.683 prebivalci.

Strategija lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020 (SLR) je ključni strateški dokument, pripravljena je bila v sodelovanju s prebivalstvom in temelji na izkušnjah izvajanja programa LEADER v obdobju 2007-2013.

Strategijo bomo uresničevali s pripravo in izvedbo partnerskih projektov, ki bodo sledili sedmim posebnim ciljem in osmim ukrepom. Strategija je živ dokument, njeno izvajanje bomo sprotno spremljali, ugotavljali napredek in jo po potrebi tudi dopolnjevali.

S pomočjo načel LEADER bomo krepili sodelovanje in povezovanje med sektorji ter partnerji v regiji Posavje tako pri načrtovanju razvoja kot pri njegovem uresničevanju skozi projekte.

Strateški cilji LAS Posavje v programskem obdobju 2014-2020 so:

 • ohranjanje vitalnosti podeželja in krepitev povezav med mestom in podeželjem,
 • povečanje zaposlitvenih možnosti,
 • krepitev perspektivnih dejavnosti območja,
 • zagotavljanje boljšega socialnega položaja prebivalcev ter
 • skrb za kakovost stanja okolja in ohranjenost narave.

Izvajanje strategije bo potekalo s podporo vseh treh skladov, vključenih v mehanizem CLLD:

 • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
 • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in
 • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

S kombinacijo različnih virov financiranja prek instrumenta CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in urbana območja v regije Posavje.

SLR se osredotoča na štiri tematska področja ukrepanja:

 • Ustvarjanje delovnih mest,
 • Razvoj osnovnih storitev,
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave ter
 • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

LAS Posavje je član slovenskega združenja LAS, to je Društva za razvoj slovenskega podeželja, preko tega pa tudi član evropskega združenja LAS, to je ELARD.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43