Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Javni pozivi

Z namenom črpanja sredstev LEADER, LAS Posavje objavi javni poziv, na katerega se zainteresirani upravičenci lahko prijavijo s svojo projektno idejo ter tako prispevajo k uresničevanju razvojne vizije LAS Posavje.

Splošni pogoji:

  • Upravičeni prijavitelji: javne institucije, nevladne organizacije, gospodarske družbe, fizične osebe.
  • Upravičeni stroški: stroški koordinacije in vodenja projekta ter stroški dela, stroški materiala, opreme in storitev v povezavi s projektom, prispevek v naravi, stroški promocije in obveščanja javnosti, splošni stroški neposredno povezani z izvebo projekta.
  • Višina sofinanciranja: do vključno 85% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek).

Pogoji javnega poziva so natančno opredeljeni v vsakokratnem objavljenem pozivu.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43