ZAKLJUČENI ZADNJI JAVNI POZIVI ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ SREDSTEV KMETIJSKEGA (EKSRP), RIBIŠKEGA (ESPR) IN REGIONALNEGA (ESRR) SKLADA

18 Aug 2020

ZAKLJUČENI ZADNJI JAVNI POZIVI ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ SREDSTEV KMETIJSKEGA (EKSRP), RIBIŠKEGA (ESPR) IN REGIONALNEGA (ESRR) SKLADA

Upravni odbor LAS Posavje je na svoji seji, dne 11. 8. 2020, potrdil 9 novih projektov, prispelih na javne pozive LAS Posavje za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v programskem obdobju 2014 -2020, ki se bodo financirali iz sredstev CLLD.

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je zaključila z vsemi postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanimi na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in  ribištvo (ESPR) in 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v skupni vrednosti 1.287.852,15 EUR.

Na 3. javni poziv kmetijskega sklada, ki je bil odprt do 18. 6. 2020, z razpisano višino sredstev 382.831,27 EUR, je vodilni partner LAS Posavje prejel pet projektnih predlogov. Prijavitelji s partnerji so skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 551.688,36 EUR.

Na 4. javni poziv ribiškega sklada, ki je bil odprt do 18. 6. 2020, z razpisano višino sredstev 617.264,97 EUR, je vodilni partner LAS Posavje prejel pet projektnih predlogov. Prijavitelji s partnerji so skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 755.497,85 EUR.

Na 3. javni poziv regionalnega sklada, ki je bil odprt do 18. 6. 2020, z razpisano višino sredstev 291.860,96 EUR, je vodilni partner LAS Posavje prejel pet projektnih predlogov. Prijavitelji s partnerji so skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 723.185,15 EUR.

Ocenjevalna komisija LAS Posavje je v preteklih dveh mesecih prejete vloge pregledala z vidika meril administrativne popolnosti, z vidika pogojev upravičenosti in z vidika meril kakovosti. Po zaključenem pregledu in podaji ocen je prejete vloge glede na doseženo število točk obravnaval še upravni odbor LAS Posavje. Na svoji 4. redni seji, ki je potekala 11. 8. 2020, je upravni odbor LAS Posavje potrdil devet operacij.

Do sofinanciranja iz sredstev CLLD bo predvidoma po zadnjih javnih pozivih LAS Posavje upravičenih devet projektov v skupni višini sofinanciranja 1.287.852,15 EUR, od tega:

  • trije projekti iz sredstev kmetijskega sklada v višini 379.497,91 EUR,
  • štirje projekti iz sredstev ribiškega sklada v višini 617.258,67 EUR in
  • dva projekta iz sredstev regionalnega sklada v višini 291.095,57 EUR.

Potrjene projekte bo Regionalna razvojna agencija, kot vodilni partner LAS Posavje, posredovala v odobritev na pristojne organe – Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (EKSRP in ESPR projekti) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (ESRR projekti), ki bodo stroške projektov odobrili z odločbo o dodelitvi sredstev oz. s pogodbo z upravičenci.

Seznam potrjenih projektov iz sredstev kmetijskega sklada:

Prijavitelj operacije

Naziv operacije

Višina sofinanciranja v EUR

Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja

Ajdovske zgodbe iz Posavja

149.993,34

Center za podjetništvo in turizem Krško

Sveže, okusne, lokalne surovine na posavskih krožnikih

82.635,28

Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o.

Tujerodne rastline – invazivne in škodljive

146.869,29

Seznam potrjenih projektov iz sredstev ribiškega sklada:

Prijavitelj operacije

Naziv operacije

Višina sofinanciranja v EUR

Občina Sevnica

Z ribami do zdravja

169.999,81

Občina Krško

Ujemi ribo in doživi energijo Save

169.993,95

Občina Radeče

Po-Savski rečni turizem

139.000,00

Kmečka zadruga Krško z.o.o.

Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes

138.264,91

Seznam potrjenih projektov iz sredstev regionalnega sklada:

Prijavitelj operacije

Naziv operacije

Višina sofinanciranja v EUR

Občina Krško

Čebelarski mozaik

149.999,89

JAVNO PODJETJE KOMUNALA  d.o.o. Sevnica

VARUJ O(KO)LJE

141.095,68

 

Nataša Šterban Bezjak, Janja Jordan, Manuela Bojnec, Nataša Kežman (slika: RRA Posavje)

 Dodatne informacije daje vodilni partner LAS Posavje, RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, in sicer:

- vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:

  • 07 488 10 43 za kmetijski sklad (Lucija Avguštin)
  • 07 488 10 47 za ribiški sklad (Manuela Bojnec)
  • 07 488 10 52 za regionalni sklad (Nataša Kežman)

- po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43