Objavljamo: Poročilo o vrednotenju Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2014–2020

02 Apr 2024

RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v začetku leta pripravila in izvedla aktivnost vrednotenja Strategije lokalnega razvoja, katere rezultat je dokument: Poročilo o vrednotenju Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2014–2020.

SLR LAS Posavje 2014–2020 se je vrednotila za obdobje izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost na območju LAS Posavje – v času od prejema Odločbe o potrditvi SLR in LAS Posavje, z dne 13. 9. 2016 ter do konca leta 2023 (upoštevajoč presečni datum 31. 12. 2023). Poročilo upošteva finančni okvir, ki je bil LAS Posavje 2014-2020 odobren z Odločbo o potrditvi 4. spremembe strategije lokalnega razvoja, št. dok. 33151-9/2015/122, prejete dne 18. 3. 2022, ki znaša do skupno 6.067.616,56 EUR.

V prvem delu je poročilo pripravljeno na podlagi evidenc vodilnega partnerja LAS Posavje (rezultati in projekti EKSRP, ESRR in ESPR), v drugem pa na podlagi izvedenega anonimnega anketnega vprašalnika. Anketa za prebivalce območja glede izvajanja SLR LAS Posavje 2014-2020 je bila 04. 03. 2024 objavljena na spletni in Facebook strani LAS Posavje in odprta do 15. 03. 2024, poslana je bila tudi članom LAS Posavje po e-pošti.

Vodilni partner LAS Posavje je v programskem obdobju 2014-2020 na Podukrepu 19.2 (Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost) izvedel skupno 12 javnih pozivov, in sicer: 4 javne pozive regionalnega sklada (ESRR), 4 javne pozive kmetijskega sklada (EKSRP) in 4 javne pozive ribiškega sklada (ESPR). Z javnimi pozivi so bila razpisana in razdeljena vsa razpoložljiva sredstva LAS Posavje. Končni rezultat obdobja poročanja je s strani organov upravljanja LEADER/CLLD za sofinanciranje odobrenih 42 projektov in 5 projektov sodelovanja LAS, skupno torej 47 projektov.

Po evidencah vodilnega partnerja so bili na vseh treh skladih s projekti doseženi in preseženi vsi predvideni kazalniki po SLR LAS Posavje in kazalniki/rezultati, ki so si jih projektna partnerstva zastavila na nivoju posamezne operacije. Uspehi in pomembni rezultati projektov LAS Posavje so opazni na celotnem območju LAS Posavje, v vseh šestih občinah. S projekti sodelovanja LAS pa smo se dokazali tudi izven regije. Verjamemo da je z vsakim projektom LAS Posavje uresničevala naša skupna vizija SLR – ustvariti »dinamično, povezano in privlačno skupnost« ter da je vsak projekt LAS Posavje primer dobre prakse, s katerim se lahko pohvalimo doma in v tujini. Zelo pomemben rezultat je, da se je skozi programsko obdobje ustvarilo oziroma ohranilo skupno 29 delovnih mest (20 novih delovnih mest in 9 ohranjenih delovnih mest). Novoustanovljeno je bilo tudi eno podjetje. 

Hvala vsem prebivalcem območja, ki ste izpolnili anketni vprašalnik, zvestim deležnikom in predstavnikom organov LAS Posavje, aktivnim sooblikovalcem projektov, organoma upravljanja LEADER/CLLD in tudi vsem kritikom naših zgodb. Projekti LAS so zgodbe povezovanja, sodelovanja, skupne rasti in razvoja. Vaš doprinos nam služi za izboljšave in nadaljnje uspešno izvajanje pristopa LEADER/CLLD na območju LAS Posavje!

Poročilo o vrednotenju SLR LAS Posavje 2014-2020 se nahaja TUKAJ - vljudno vabljeni k branju!

 

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43