NOVI POTRDITVI OPERACIJ IZ SREDSTEV CLLD 2104-2020 NA OBMOČJU LAS POSAVJE

06 Jun 2022

 

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v ponedeljek, 6. 6. 2022 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), prejela Obvestilo o potrditvi operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014 – 2020.

Potrjeni sta operaciji: »POJNT« in »DIGIVODA«.

 

Operacija z nazivom »Središča za krepitev podjetniških kompetenc mladih« (akronim: »POJNT«), prijavitelja Občina Radeče s partnerji Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (KTRC Radeče), Mladinski center Krško, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica) in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice), bo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) sofinancirana v skupni višini do 150.000,00 €. Skupna vrednost celotne operacije je 218.184,91 €. V okviru obstoječih mladinskih centrov bodo projektni partnerji vzpostavili program štirih Središč za krepitev podjetniških kompetenc med mladimi (Brežice, Krško, Sevnica in Radeče), z ločenimi aktivnostmi pa tudi v Bistrici ob Sotli in Kostanjevici na Krki. V enem delu projektnih aktivnosti v Radečah bodo reševali tudi infrastrukturni deficit na področju mladinske dejavnosti, saj so s projektom Rastišče sreče (potrjen na 1. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v letu 2017) uspeli zagotoviti kvalitetne vsebine, ne pa tudi zadostnih prostorskih kapacitet. Trije partnerji že imajo vso potrebno infrastrukturo, v Radečah pa bodo v ta namen obnovili staro opuščeno meščansko hišo (Simončičeva hiša) z njeno ohišnico in tako revitalizirali degradirano območje, ter hkrati pridobili ustrezen prostor za izvajanje projektnih aktivnosti. Z operacijo želijo doseči cilj v okviru skupnega namena, z vsebinsko in regijsko povezano celoto, ki sledi cilju vzpostavitve izvajanja programa in krepitve podjetniških kompetenc med mladimi na področju celotne regije. Operacija se bo zaključila v februarju 2023.

Operacija z nazivom »DIGIVODA«, prijavitelja JAVNO PODJETJE KOMUNALA  d.o.o. Sevnica s partnerji OBČINA SEVNICA, Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE SEVNICA in ROKOMETNI KLUB SEVNICA, katere skupna vrednost je 224.933,24 €, bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 149.273,31 €. Operacija se nanaša na prispevanje k ohranjanju okolja na način sprememb navad prebivalcev v celotnem LAS Posavje, z vzpostavitvijo funkcionalne infrastrukture ter digitalnih tehnologij, ki so neposredno vezane na dostopnost in način porabe pitne vode. Projektni partnerji želijo s projektom prebivalcem Posavja zagotoviti dostop do kakovostne pitne vode na javnih mestih in s tem zmanjšati obremenjenost okolja z odpadno plastično embalažo, s čimer neposredno zmanjšujemo obremenitev komunalnih deponij, ki so ena glavnih groženj trajnostni oskrbi s pitno vodo. Hkrati pa bo zagotovljena ekološka osveščenost z uporabo sveže vode ter s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavje. V okviru operacije bodo tako z ureditvijo okolja zmanjšali pritisk na vodni krog, s poudarkom na zmanjševanju ogroženosti podzemnih voda z odpadki ter s postavitvijo vodnih hišk in pitnikov prispevali k pomembnosti in dostopnosti čiste pitne vode ter zmanjšanju porabe plastike – plastenk za vodo, s čimer se drastično zmanjšajo stroški zbiranja in odstranjevanja odpadkov za lokalne javne uprave, saj je veliko manj odvrženih plastenk po mestu, ki jih je treba pobirati in poskrbeti za predelavo. Vplivali bodo torej na povečanje ozaveščanja ter spoštovanje naravnih virov in okolja v katerem živimo.

Obe operaciji sta bili v oktobru 2021 oddani na zadnji 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje predloga operacij februarja 2022 posredovala organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, t. j. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s prijaviteljema tudi sklenilo pogodbo o sofinanciranju operacije s sredstvi ESRR.

Operaciji sta skladni z upravičenim namenom oz. prispevata k najmanj enemu upravičenemu področju ukrepanja:

  • USTVARJANJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine) in
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE (izboljšanje stanja okolja).

Gre za sofinanciranje operacij, katere rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni z Operativnim programom evropske kohezijske politike 2014–2020, operacija je skladna s cilji ESRR (vlaganje v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS Posavje) in finančni plan operacije je ustrezen.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo zadnji 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje 2014-2020 v letu 2022 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) objavila še v tem tednu. Višina razpisanih sredstev bo 172.690,75 EUR, ostale podrobnosti pa bodo znane ob sami objavi javnega poziva.

 

LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43