LAS POSAVJE USPEŠNO ZAKLJUČUJE LETO 2021

22 Dec 2021

LAS POSAVJE USPEŠNO ZAKLJUČUJE LETO 2021

 

Mehanizem CLLD oziroma »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, nadaljuje poslanstvo pristopa LEADER, kjer se v regijskih projektih povezujejo javni, gospodarski in nevladni sektor. Pristop povezovanja, ki ga Regionalna razvojna agencija (RRA Posavje), kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS Posavje) uspešno izvaja že od leta 2008, omogoča sodelovanje v državi in izven nje, na čemer gradimo v aktivnostih omenjenega pogodbenega partnerstva. LAS Posavje velja za enega pomembnih sooblikovalcev razvoja območja regije Posavje. Pregled dela LAS Posavje kaže, da smo v letošnjem letu izvedli veliko aktivnosti, ki puščajo sledi v lokalnem okolju.

Regionalna razvojna agencija (RRA Posavje) že drugo programsko obdobje zapored izvaja funkcijo vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS Posavje). Z lastnim in priznanjem drugih, radi povemo, da smo pri tem uspešni.

Za aktualno obdobje 2014–2020 smo 13.9.2016 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejeli z odločbo odobrena sredstva CLLD v skupni višini 5.030.430,00 EUR, od teh smo jih 4.129.328,14 EUR namenili za prijavo projektov za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Posavje. Slednjo v Posavju udejanjamo z upravljanjem in črpanjem sredstev iz treh skladov:

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
  • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in
  • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

 

Poleg »za projekte pripadajočih« 4. milijonov eurov pa smo na podlagi uspešnega izvajanja mehanizma CLLD v regijo »pripeljali« še dodatna finančna sredstva za projekte po principu »od spodaj navzgor«. Sredstva v skupni vrednosti 849.732,55 EUR nam je odobril MKGP za kmetijski sklad 180.481,76 EUR in za ribiški sklad pa 375.384,82 EUR ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za regionalni sklad 293.865,97 EUR.

 

Bogat nabor raznolikih projektov.

 

Z vsemi razpoložljivimi sredstvi (vključujoč dodatna) smo na nivoju LAS Posavje skupno odobrili že 38 projektov, 14 iz regionalnega, 11 iz kmetijskega in 13 iz ribiškega sklada, ki so skupaj ustvarili 23 novih delovnih mest: (EKSRP 7,5 novih delovnih mest, ESRR 6,5 novih delovnih mest, ESPR 9 novih delovnih mest).

 

LAS Posavje pa svoje poslanstvo uspešno uresničuje tudi na področju prijave in izvajanja projektov sodelovanja, kjer se v partnerstva povezujemo z ostalimi lokalnimi akcijskimi skupinami.  V Posavje smo pripeljali kar 4 tovrstne projekte, in sicer enega ribiškega, t. j. »Ocenjevanje ribjih izdelkov« in tri kmetijske: »Pametne vasi za jutri«, »Približajmo Unescova Biosferna območja prebivalcem« in »Centri interpretacije zavarovanih območij«. Projekti sodelovanja predstavljajo dodaten finančen vir za razvoj območja LAS Posavje. V letih 2018 in 2020 skupno smo iz tega naslova pridobili še dodatnih 188.372,18 EUR.

 

Bogat nabor raznolikih projektov, ki se izvajajo na osnovi angažiranega medsektorskega povezovanja v vseh šestih občinah regije Posavje, si torej štejemo v ponos. Zavedamo se, da je dobro sodelovanje v lokalnem okolju, strokovno delo in povezanost regije ključ našega uspeha. Želimo si, da tako ostane tudi v naprej.

 

Novi projekti v letu 2021.

 

V marcu 2021 je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) LAS Posavje za sofinanciranje odobrila 3 projekte kmetijskega sklada (EKSRP), v skupni vrednosti 379,497,92 EUR, in sicer operacije: Ajdi (149.993,35 EUR), Sveže, okusno, lokalno (82.635,28 EUR) in Tujerodke (146.869,29) ter 2 projekta evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), v skupni vrednosti 277.264,91 EUR, in sicer operaciji: Posavski rečni turizem (139.000,00) ter Ribje legende (138.264,91 EUR).

 

V juliju 2021 je MGRT LAS Posavje za sofinanciranje odobril 2 projekta regionalnega sklada (ESRR), v skupni vrednosti 286.318,37 EUR, in sicer operaciji: Čebelarski mozaik (149.999.89 EUR) in Varuj o(ko)lje (136.318,48 EUR).

 

Dodatna sredstva EKSRP v višini 187.454,00 EUR iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014-2020 in nov javni poziv LAS Posavje predvidoma v prvi polovici leta 2022.

 

Oktobra 2021 je LAS Posavje s strani MKGP prejel Obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev sklada EKSRP iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014 - 2020, na podlagi katerega je LAS Posavje upravičen do koriščenja dodatnih sredstev EKSRP v vrednosti do največ 187.454,00 EUR. SKUPNA VIŠINA SREDSTEV LAS POSAVJE 2014-2020 s projekti sodelovanja tako znaša 6.255,988,74 EUR. Dodatna sredstva je LAS Posavje že umestil v 4. spremembo SLR LAS Posavje, ki jo je 9. decembra poslal v potrjevanje na MKGP. Sredstva za operacije bodo razpisana na 4. javnem pozivu LAS Posavje sklada EKSRP, predvidoma v prvi polovici leta 2022.

 

Uspešno sodelovanje z organi na nacionalni in mednarodni ravni.

 

V avgustu 2021 je LAS Posavje izvedel predstavitev dobrih praks LAS Posavje za predstavnike poljskega LAS v Posavju. Predstavniki ribiškega LAS iz Poljske so si v Posavju ogledali Ribogojstvo Goričar, nato pa so s predstavnicami LAS Posavje izmenjali izkušnje glede izvajanja pristopa CLLD v Sloveniji in na Poljskem.

 

Mag. Nataša Šerbec in Urška Renko (RRA Posavje) s predstavniki ribiškega LAS iz Poljske

Postrv Ribogojstvo Goričar

 

LAS Posavje je od 30. 9. – 2. 10. 2021 gostil Mednarodni posvet LAS: »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, kjer je sodelovalo več kot 100 predstavnikov slovenskih lokalnih in nacionalnih ustanov, evropskih ustanov in gospodarstva, iz 52 inštitucij, ki so prišli iz devetih držav: Slovenije, Belgije, Češke, Finske, Hrvaške, Latvije, Litve, Makedonije in Švedske. V času posveta smo predstavnice RRA Posavje, Mag. Nataša Šerbec, direktorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno sodelovanje ter Lucija Avguštin, Urška Renko in Nataša Kežman iz projektne pisarne LAS Posavje, vseskozi skrbele za organizacijo, izmenjevale izkušnje med LAS-i z izvajanjem CLLD projektov, iskale nove ideje za razvoj projektnih idej ter morebitne partnerje za skupne projekte.

 

  

Mednarodni posvet LAS: »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«

 

Predstavnice LAS Posavje smo se skupaj s strokovnjaki za razvoj podeželja od 5. – 11. 9. 2021 udeležile strokovne ekskurzije, ki je potekala v Estoniji. Ogledale smo različne primere dobrih praks sofinanciranih iz različnih virov sredstev, tudi LEADER, kot so Ääsmäe village center, Heltermaa Handicraft House, Tuuletorn/Windtower Experience Centre, nacionalni park Soomma ter številne kmetije in ponudnike. V okviru ekskurzije so potekala srečanja in razprave s predstavniki estonskega LEADER združenja, Estonske mreže za podeželje Reve Lambur in Ave Bremse ter lokalnih akcijskih skupin.

 

Suzana Wallner (Akval d.o.o.), Kristina Ogorevc Račič (CPT Krško), Dubravka Kalin (KTRC Radeče), mag. Janja Jordan (Občina Krško), Nataša Kežman in Lucija Avguštin (RRA Posavje)

Heltermaa Handicraft House

 

Predsednica LAS Posavje, mag. Janja Jordan se je od 30. 11. – 3. 12. 2021 udeležila Mednarodne konference European Leader Association for Rural Development (ELARD) ob 30 obletnici pristopa LEADER v Švedskem mestu Halmstad, na kateri so udeleženci razpravljali o dolgoročni viziji podeželskih območij. Sodelovali so 3 udeleženci iz Slovenije, predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Odbora regij, Evropskega Švedskega parlamenta ter ELARDa in bili seznanjeni z rezultati ankete o izvajanju pristopa LEADER v posamezni državi članici. Predstavljene so bile tudi dobre prakse pametnih vasi iz različnih držav in promocijski film o Sloveniji. Udeleženci so si ogledali 6 različnih dobrih praks po območju regije Halland. Spoznali so, da se prebivalci v veliki meri vključujejo v pristop programa LEADER/CLLD in zato pripravljajo različne projekte, kot so ureditev tematskih poti, ureditev obrtnega muzeja, trgovine z lastnimi lokalnimi produkti in še veliko več.

 

Mednarodnega konferenca ELARD ob 30 obletnici pristopa LEADER

Mag. Janja Jordan (predsednica LAS Posavje) in Marion Eckard (predsednica ELARD)

 

Veselimo se novega sedemletnega obdobja delovanja pristopa LEADER/CLLD.

 

Po že dveh uspešno izvedenih programskih obdobjih se pristop LEADER/CLLD nadaljuje tudi v programsko obdobje 2021 (2023)-2027. Vodilni partner LAS Posavje aktivno spremlja pripravo vseh strateških dokumentov za programsko obdobje 2021 (2023) - 2027 ter po najboljših zmožnostih zagovarja pomembnost pristopa za razvoj lokalnega okolja. Tako so člani Sveta regije Posavje pooblastili RRA Posavje, da kot vodilni partner LAS Posavje pristopi k pripravi potrebnih podlag za izvajanje pristopa LEADER iz EKSRP v obdobju 2023-2027 ter pristopa CLLD v okviru ESRR in Evropskega socialnega sklada plus v obdobju 2021–2027. Prav tako so člani Sveta regije Posavje sklenili, da RRA Posavje odda na MKGP izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo za izvajanje ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021 – 2027 v regiji Posavje. V ta namen so predstavniki sektorja akvakulture na območju regije Posavje in Regionalna razvojna agencija Posavje podpisali pismo o nameri in se dogovorili, da bodo vključeni v oblikovanje in kasnejše delovanje lokalne akcijske skupine za ribištvo (ESPRA).

 

Naj bo zato misel, da smo v sodelovanju vsi močnejši in uspešnejši, vodilo LAS Posavje za nadaljnje delo. Spremljajte nas še naprej, ko vas bomo obveščali o aktualnih zadevah LAS Posavje, na spletni strani http://www.las-posavje.si/ in družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/lasposavje/

 

Dodatne informacije daje vodilni partner LAS Posavje, RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, in sicer:

- vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:

  • 07 488 10 43 za kmetijski sklad (Lucija Avguštin)
  • 07 488 10 47 za ribiški sklad (Urška Renko)
  • 07 488 10 52 za regionalni sklad (Nataša Kežman)

- po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si  

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43