LAS POSAVJE USPEŠNO PRIDOBIL TUDI ZADNJA RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA PROGRAMSKEGA OBDOBJA 2014-2020

14 Sep 2023

SOFINANCIRANJE IZ KMETIJSKEGA SKLADA ODOBRENO ZA PROJEKT »MISLIM MODRO« –  ZA ŠE BOLJŠO PREPOZNAVNOST MODRE FRANKINJE IN POSPEŠEVANJE TURIZMA NA PODEŽELJU

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je sredi septembra 2023 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi še zadnjega projekta za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za obdobje 2014-2020.

Potrjen je projekt: »Mislim modro – povezovanje regionalnih pridelovalcev in ponudnikov v  kulinarične zgodbe Posavja (akronim: »MISLIM MODRO«), prijavitelja JZ KŠTM Sevnica.

Projekt »MISLIM MODRO« je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica pripravil s partnerjema: Kmečka zadruga Sevnica in Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj, v skupni višini 69.311,20 EUR. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je partnerstvu sofinanciranje odobreno v skupni višini do 49.313,27 EUR. Izvedba je predvidena v eni fazi,  z začetkom septembra 2023 in zaključkom do aprila 2025. Prijavitelji s projektom po načelih regenerativnega turizma načrtujejo dvig poznavanja in pomena avtohtone sorte trte in vina modra frankinja ter ostalih regionalno značilnih in po kakovosti cenjenih vin, pijač in hrane. Z vključevanjem, povezovanjem in izobraževanjem vseh, ki tvorijo verigo kulinarično vinske ponudbe Posavja, želijo povečati podjetniško iniciativo in znanje pri ponudnikih, lokalne proizvode z dodano vrednostjo pa postaviti v jedro regionalne kulinarike Posavja, da bo slednja postala prepoznavna in cenjena tako v očeh lokalnega prebivalstva kot obiskovalcev.

JZ KŠTM Sevnica je septembra 2022 projekt »MISLIM MODRO« prijavil na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2022 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Razpoložljiva sredstva javnega poziva so bila omejena na skupnih 172.690,75 EUR. Regionalna razvojna agencija Posavje je na navedeni javni poziv prejela osem vlog projektov, po zaključenih vseh postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje pa je pet predlogov operacij posredovala v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je pristojna za končno potrditev sofinanciranja iz kmetijskega sklada. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 08. 09. 2023  s pozitivno odločbo navedenim upravičencem odobrila sredstva za izvedbo. Z odobritvijo projekta »MISIM MODRO« so preko RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, na območju razdeljena vsa sredstva, ki so bila razpoložljiva za programsko obdobje 2014-2020.

Projekt »MISLIM MODRO« prispeva k področju ukrepanja: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV NA PODEŽELJU (Lokalna infrastruktura za storitve na podeželju), z izvedbo aktivnosti pa bo pomembno prispeval k dosegi ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2014–2020 in kazalnikov in rezultatov, ki so skladni tudi s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Več informacij o novem projektu na: http://www.las-posavje.si/projekti.html.

 

Vir foto: RRA Posavje

RRA Posavje, kot vodilni partner novo vzpostavljenih LAS Posavje 2021-2027 in Ribiškega LAS Posavje 2021-2027, je trenutno v postopku priprave in usklajevanja dveh strategij lokalnega razvoja z resornima ministrstvoma. Po prejemu odločb o potrditvi obeh novih LAS in SLR pa v začetku leta 2024 že načrtuje objave novih javnih pozivov za sofinanciranje projektov do leta 2027 – iz treh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43