ŠE DVE NOVI USPEŠNI PRIDOBITVI EU SREDSTEV PREKO LAS POSAVJE!

09 May 2023

ZA SOFINANCIRANJE IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ODOBRENA: PROJEKT »BANOVA DOMAČIJA – OKUSIMO DEDIŠČINO« ZA RAZVOJ BUTIČNE TURISTIČNE PONUDBE IN PROJEKT »ZA VARNOST GRE!« ZA KREPITEV PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ ZAŠČITE IN REŠEVANJA V POSAVJU

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je konec aprila 2023 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi dveh novih projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Za sofinanciranje sta potrjena projekta:

  • »Banova domačija – okusimo dediščino« (Akronim: »Banova domačija – okusimo dediščino«), prijavitelja Občina Brežice in
  • »Vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju« (Akronim: »ZA VARNOST GRE!«), prijavitelja Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem

Projekt »Banova domačija – okusimo dediščino« je Občina Brežice pripravila s petimi partnerji: Posavski muzej Brežice, ZPTM Brežice, Invalidsko podjetje LUMIA d. o. o., Turistično društvo Artiče in Sadjarsko društvo Artiče. Skupna višina projekta znaša 46.771,00 EUR, s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je partnerstvu sofinanciranje odobreno v skupni višini do 38.590,34 EUR. Projekt temelji na revitalizaciji skupne etnološke dediščine in družbene infrastrukture Banove domačije, destinaciji Posavje pa bo prinesel dodatno butično ponudbo, s pridihom lokalnega, avtentičnega, edinstvenega. Partnerstvo načrtuje izvedbo v eni fazi v letu 2023; predvidene aktivnosti med drugim vključujejo: nakup opreme za informacijsko sprejemni prostor, ureditev zunanjega dela kmečke hiše, vzpostavitev novih turističnih produktov in bogatega doživljajskega programa kmetije, 5* kulinarično doživetje ter promocijo domačije. S projektom, ki se bo zaključil v aprilu 2024, bodo pomembno prispevali h kakovosti turističnih doživetij v Posavju in nadaljevanju sodelovanja med »prijatelji domačije« – društvi, javnimi zavodi, podjetniki in lokalno skupnostjo.

Drugi odobreni projekt »Za varnost gre!« je pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem – s partnerjema: Društvo potapljačev Vidra Krško in Gasilska zveza Krško, v skupni višini 48.855,88 EUR. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je partnerstvu sofinanciranje odobreno v skupni višini do 34.787,14 EUR. Projekt je pripravljen za izvedbo v dveh fazah, z začetkom v letu 2023 in predvidenim zaključkom januarja 2025. Partnerstvo se bo skozi projekt spopadlo z izzivom upada in ponovnega vključevanja mladih v prostovoljne organizacije s področja zaščite in reševanja, t. j. v prostovoljna gasilska društva in društva potapljačev, ki predstavljajo pomemben člen reševalnih služb. V času izvedbe bo prijavitelj sodobno opremil prostore gasilskega doma v Leskovcu pri Krškem, ki je trenutno v fazi gradnje, z zagotovitvijo sodobne računalniške opreme pa bodo prostori in samo društvo postali privlačnejši za mladino. Vzpostavljen bo inovativen produkt-aplikacija za izobraževanje mladine preko kviza mladine, ki se na nacionalni ravni še vedno izvaja v papirnati obliki, nabavljena bosta dva podvodna skuterja in izvedene mnoge delavnice in dnevi odprtih vrat – z namenom izobraževanj na temo prve pomoči in požarne varnosti za splošno javnost in animacijo mladine.

Oba prijavitelja sta septembra 2022 projekta prijavila na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2022 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Razpoložljiva sredstva javnega poziva so bila omejena na skupnih 172.690,75 EUR. Regionalna razvojna agencija Posavje je na navedeni javni poziv prejela osem vlog projektov, po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje pa je štiri predloge operacij posredovala v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je pristojna za končno potrditev sofinanciranja iz kmetijskega sklada. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 25. 04. 2023 s pozitivnima odločbama navedenim upravičencem odobrila sredstva za izvedbo obeh projektov. Trenutno so potrjeni trije od štirih projektov.

Oba projekta prispevata k upravičenemu področju ukrepanja: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV NA PODEŽELJU (Lokalna infrastruktura za storitve na podeželju), z izvedbo aktivnosti pa bosta pomembno prispevala k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020 in k doseganju kazalnikov in rezultatov, ki so skladni s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Več informacij o novih projektih na: http://www.las-posavje.si/projekti.html.

 Morda je slika naslednjega: silos

Banova domačija. (foto: RRA Posavje)                                                                       Gasilski dom Leskovec pri Krškem. (foto:PGD Leskovec pri Krškem)

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43