Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

1. javni poziv - EKSRP

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje objavlja

J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

1. Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

2. Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 604.151,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) od tega 254.151,00 EUR za problemsko območje občine Radeče. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša: 

 • za operacije z dodano vrednostjo, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni – sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov
 • za operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti – sofinanciranje 75 % upravičenih stroškov.

3. Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 2.2.2017. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 21.4.2017 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško do 21.4.2017 do 12.00.

4. Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz EKSRP, so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije. Izjema so stroški storitev zunanjih izvajalcev, kjer je datum začetka upravičenosti 1.1.2014.

5. Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si. Po telefonu: 07 488 10 43 ali 07 488 10 40, vsak delovnik od 9 – 14 ure. Osebno na sedežu vodilnega partnerja LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško vsak delovnik med 9 – 14 uro. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-posavje.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.

Dokumenti:

 • Razpisna dokumentacija (tukaj)
 • Vloga za prijavo operacije (tukaj)
 • Priloga 1: finančni načrt operacije (tukaj) POPRAVEK 03.04.2017
 • Strategija lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014 - 2020 (tukaj)
 • Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (tukaj)
 • Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (tukaj)
 • Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih (tukaj)
 • Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (tukaj) in časovnica (tukaj)
 • Uredba CLLD s spremembami in dopolnitvami (tukaj)
 • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje (tukaj)
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43